Wszystko o aktach notarialnych

Akty notarialne są to pisma urzędowe wystawiane na potrzeby transakcji kupna i/lub sprzedaży nieruchomości. Jednak nie tylko w takich przypadkach są wymaganymi dokumentami. Kiedy właściwie zachodzi obowiązek sporządzenia aktu notarialnego?

Kiedy należy sporządzić akt notarialny?

Najczęstszym powodem sporządzenia dokumentu urzędowego jakim jest akt notarialny są transakcje dotyczące kupna lub sprzedaży:
– domu,
– mieszkania,
– działki budowlanej,
– lasu,
– gruntu rolnego,
– firmy, przedsiębiorstwa lub spółki.

Jednak istnieją także inne okoliczności, wobec których niezbędne są akty notarialne. Należą do nich:
– sporządzenie przez współmałżonków dokumentu stanowiącego o rozdzielności majątkowej, czyli tak zwanej intercyzy,
– przyjęcie spadku,
– przyjęcie darowizny,
– wyznaczenie przez właściciela nieruchomości osoby upoważnionej do rozporządzania mieniem w jego imieniu.

Po co potrzebna jest obecność notariusza?

Notariusz, czyli osoba zaufania publicznego, biorący udział w sporządzaniu dokumentów, jakimi są akty notarialne ma za zadanie dopilnować, by wszelkie formalności zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do jego obowiązków należy między innymi weryfikacja osób podających się za właścicieli nieruchomości; zapoznanie się z dokumentacją oraz treścią ksiąg wieczystych pozwala na stwierdzenie, czy osoby dokonujące sprzedaży posiadają prawo do rozporządzania nieruchomością stanowiącą przedmiot transakcji.

Na akcie notarialnym musi znaleźć się pieczęć kancelarii notarialnej oraz podpis notariusza biorącego udział w sporządzaniu dokumentu. Co więcej, powinien on zawierać także miejscowość, w której został podpisany oraz dokładną datę jego sporządzenia.

Jakie informacje muszą znaleźć się na akcie notarialnym?

Akt notarialny, pod rygorem nieważności, musi zawierać szczegółowe dane obydwu stron transakcji (w tym daty urodzenia, adresy zameldowania, imiona i nazwiska rodowe rodziców), jak również dane kancelarii notarialnej i pracownika biorącego udział w sporządzaniu dokumentu.

Ponadto na akcie powinna być wyszczególniona informacja o odczytaniu treści aktu w obecności wszystkich zainteresowanych, jak również o przyjęciu jej do wiadomości. Dokument może także zawierać wzmiankę o szczególnych okolicznościach bądź sytuacjach, które zaszły podczas sporządzania dokumentu. Taką adnotację umieszcza się jednak wyłącznie na życzenie osób biorących udział w transakcji.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

Dodaj komentarz